Αγγλικά

Σχετικά με τα πτυχία Αγγλικών:

TOEIC: Έχει την μεγαλύτερη αναγνώριση και καταλαμβάνει την 1η θέση.
TOEFL, IELTS: Έχουν την 2η και 3η θέση.
F.C.E, C.P.E., ECCE, ECPE: Κατέχουν την 4η, 5η και 6η θέση.

-Cambridge-

C.P.E.  ( Proficiency του Πανεπιστημίου του Cambridge C2 )
C.A.E.  ( Advanced του Πανεπιστημίου του Cambridge C1 )

   * Από το Μάιο του 2012 θεσπίζεται υποχρεωτική η φωτογράφιση των υποψηφίων την ημέρα των γραπτών ή προφορικών εξετάσεων.
F.C.E.  ( Lower του Πανεπιστημίου του Cambridge B2 )

 

Αυτά τα διπλώματα δίνονται και σε ηλεκτρονική μορφή.

  • CB FCE
  • CB FCEFS
  • CB CAE

PET ( Preliminary English Test  B1)
* Δίνεται και σε ηλεκτρονική μορφή ( PETFS )

KET ( Key English Test A2 )
* Δίνεται και σε ηλεκτρονική μορφή ( KETFS )

Y.L.E.(Young Learners English)

– Starters (από 7 ετών )
– Movers  (από 8 μέχρι 11 ετών )
– Flyers    (από 9 μέχρι 12 ετών )

link: www.britishcouncil.org

B.E.C. (Business English Certificate)
* Για διεθνείς επιχειρήσεις, για τις επαγγελματικές σας ανάγκες.

– Preliminary ( αρχάριων, Β1 )
– Vantage     ( μεσαία, Β2 )
– Higher        ( προχωρημένα, C1 )

I.E.L.T.S.  (International English Language Testing System) για την εισαγωγή σας σε εκπαιδευτικά ιδρύματα παγκοσμίως, εύρεση εργασίας στο εξωτερικό.
**Κάντε κλικ εδώ για να δείτε την χρονική διάρκεια κάθε ενότητας στις εξετάσεις για το δίπλωμα I.E.L.T.S.

BULATS (είναι το Βρετανικό TOEIC αντίστοιχα) χωρίς προφορικά και γραπτά, computer based.
link: https://www.britishcouncil.org/gr/greece-exams-cambridge-fce-cae-cpe.htm

-Michigan-

E.C.P.E. (Examination for the Certificate of Proficiency in English C2) Εξετάσεις του Πανεπιστημίου του Michigan

A.L.C.E. (Advanced Level Certificate in English C1 εξετάσεις του Πανεπιστημίου Hellenic American University( HAU )
E.C.C.E. (Examination for the Certificate of Competency in English Competency B2) Εξετάσεις του Πανεπιστημίου του Michigan

B.C.C.E. (Basic Communication Certificate in English B1) εξετάσεις του Πανεπιστημίου Hellenic American University ( HAU )

TOEIC (Test of English for International Communication)

Τεστ πολλαπλής επιλογής, ανάλογα με την βαθμολογία που αποκτά ο υποψήφιος, λαμβάνει και το αντίστοιχο πτυχίο.

 

Επίπεδο Γνώσης Επίπεδο Γλώσσας Βαθμός Επίπεδο
Άριστη Proficiency 905-990 C2
Πολύ Καλή Advanced 785-900 C1
Καλή Lower 505-780 B2
Μέτρια Basic 405-500 B1

TOEFL (Test of English as a Foreign Language)

-TOEFL iBT (internet-based test)
-TOEFL iBT® (internet-based test)
-TOEFL Junior™
-TOEFL  ITP (Institutional Testing Program)

link: https://www.hau.gr/

-Ελληνικά Για Ξένους

CGL (Centre for Greek Language Examinations) όλα τα επίπεδα από Α1 –Γ2
link: https://www.hau.gr/?i=examinations.en.greek-exams

– PALSO –

EDEXCEL (Εξετάσεις EDEXCEL )
Pearson Test of English General (PTE General) Επίπεδα 1-5

LAAS (Εξετάσεις LAAS)
(Language Attainment Assessment System)

ESB (English Speaking Board) B1-B2-C1-C2

UCLAN (University of Central Lancashire )Β1-Β2-C1-C2OCNW (Open College) εξετάσεις αγγλικών Anglia, εκπροσωπείται στην Ελλάδα από την Europalso, συνεργάζονται, 5 πανεπιστήμια γι’ αυτό, γνωστό και ως ASENTIS (=ανεβαίνω)

link: www.palso.gr

-MSU

MSU-CELC  (Certificate of English Language Competency)
MSU-CELP  (Certificate of English Language Proficiency)

 

link: https://www.msu-exams.gr/

-TIE

TIE (Test of Interactive English) Τα διαχειρίζεται η Gnosis Assessment για το Πανεπιστήμιο της Ιρλανδίας.
link: www.tieexams.gr

-City & Guilds

City & Guilds: (Με έδρα το Λονδίνο) 6 εξετάσεις το χρόνο, ανεξάρτητα τα προφορικά από τα γραπτά.

link:https://www.cityandguilds.gr/el/Pages/cityandguilds.aspx

ΚΡΑΤΙΚΟ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΓΛΩΣΣΟΜΑΘΕΙΑΣ-

 (ΚΠΓ)
Οι εξετάσεις διεξάγονται από το Υπουργείο Παιδείας και Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων για τα επίπεδα Α1- Γ1 για τις εξής γλώσσες: Αγγλικά, Γαλλικά, Γερμανικά, Ισπανικά, Ιταλικά και Τούρκικα.

link:
https://www.minedu.gov.gr/exetaseis-2/eggrafa-kpg