Ισπανικά

Instituto Cervantes

 

  • DELE A1- Το επίπεδο Α1 του DELE είναι το δίπλωμα που αντιστοιχεί στο πρώτο από τα έξι επίπεδα εκμάθησης που προτείνει το Κοινό Ευρωπαϊκό Πλαίσιο Αναφοράς για τις γλώσσες του Συμβουλίου της Ευρώπης. Αυτό το δίπλωμα πιστοποιεί ότι ο μαθητής έχει τις γνώσεις που του επιτρέπουν να ανταποκριθεί σε συγκεκριμένες και αναμενόμενες καταστάσεις της καθημερινής ζωής.
   • Σε τι συνίσταται; Αποτελείται από τέσσερις δοκιμασίες που αφορούν την γενική χρήση της γλώσσας:
    • Κατανόηση γραπτού κειμένου (45 λεπτά)
    • Ακουστική κατανόηση (20 λεπτά)
    • Γραπτή έκφραση και διάδραση (25 λεπτά)
    • Προφορική έκφραση και διόδραση (15 λεπτά)
     • DELE A2- Το επίπεδο Α2 του DELE είναι το δίπλωμα που αντιστοιχεί στο δεύτερο από τα έξι επίπεδα εκμάθησης που προτείνει το Κοινό Ευρωπαϊκό Πλαίσιο Αναφοράς για τις γλώσσες του Συμβουλίου της Ευρώπης. Το δίπλωμα αυτό πιστοποιεί ότι ο υποψήφιος έχει την ικανότητα κατανόησης προτάσεων και εκφράσεων της καθημερινής ζωής που χρησιμοποιούνται συχνά και αφορούν σε ιδιαίτερα οικείες καταστάσεις (βασικές Πληροφορίες για τον ίδιο και την οικογένειά του, αγορές, μέρη ενδιαφέροντος, ασχολίες, κλπ.).
      • Σε Τι συνίσταται; Αποτελείται από τέσσερις δοκιμασίες που αφορούν την γενική χρήση της γλώσσας:
       • Κατανόηση γραπτού κειμένου (60 λεπτά)
       • Ακουστική κατανόηση (35 λεπτά)
       • Γραπτή έκφραση και διάδραση (50 λεπτά)
       • Προφορική έκφραση και διάδραση (15 λεπτά)
    • DELE BEscolar  (διεξάγεται μόνο Μάιο και μόνο στην Αθήνα και την Θεσσαλονίκη)- Το επίπεδο  B1 Escolar  του DELE είναι το δίπλωμα που αντιστοιχεί στο τρίτο από τα έξι επίπεδα εκμάθησης που προτείνει το Κοινό Ευρωπαϊκό Πλαίσιο Αναφοράς για τις γλώσσες του Συμβουλίου της Ευρώπης. Στο αρχικό επίπεδο αναπτύχθηκε ένα πρόσθετο μοντέλο εξέτασης που απευθύνεται ειδικά σε παιδιά και έφηβους, το οποίο διατήρησε το επίπεδο του πρότυπου μοντέλου εξέτασης, αλλά τα Θέματα που πραγματεύεται και Οι ασκήσεις του είναι πιο κατάλληλα για ηλικίες μεταξύ 12 και 17 ετών. 
    • DELE B1- Το επίπεδο B1 του DELE είναι το δίπλωμα που αντιστοιχεί στο τρίτο από τα έξι επίπεδαεκμάθησης που προτείνει το Κοινό Ευρωπαϊκό Πλαίσιο Αναφοράς για τις γλώσσες Του Συμβουλίου της Ευρώπης. Το δίπλωμα αυτό πιστοποιεί την γλωσσική ικανότητα που απαιτείται προκειμένου να ανταπεξέλθει κάποιος ικανοποιητικά σε καταστάσεις που απαιτούν στοιχειώδες επίπεδο γνώσης. Η εξέταση συνίσταται στα Παρακάτω:
     • Κατανόηση γραπτού κειμένου (40 λεπτά)
     • Γραπτή έκφραση (50 λεπτά)
     • Ακουστική Κατανόηση (30 λεπτά)
     • Τεστ γραμματικής και λεξιλογίου (40 λεπτά)
     • Συνομιλία (10-15 λεπτά)
    • DELE Β2- Το επίπεδο Β2 του DELE είναι το δίπλωμα που αντιστοιχεί στο τέταρτο από τα έξι επίπεδα εκμάθησης που προτείνει το κοινό Ευρωπαϊκό Πλαίσιο Αναφοράς γιο τις γλώσσες του Συμβουλίου της Ευρώπης. Το δίπλωμα αυτό πιστοποιεί την γλωσσική ικανότητα που απαιτείται προκειμένου κάποιος να ανταπεξέλθει ικανοποιητικά σε καταστάσεις της καθημερινής ζωής, που δεν απαιτούν μια εξειδικευμένη χρήση της γλώσσας. Η εξέταση συνίσταται στα παρακάτω:
     •  Κατανόηση γραπτού κειμένου & Γραπτή έκφραση (120 λεπτά)
     • Ακουστική Κατανόηση (30 λεπτά)
     • Τεστ γραμματικής και λεξιλογίου (60 λεπτά)
     •  Συνομιλία (10-15 λεπτά)

    Το Δίπλωμα Ισπανικής ως Ξένη Γλώσσα DELE Β2 δίνει δικαίωμα πρόσβασης στον ανώτερο κύκλο του πρώτου επιπέδου των ειδικών μαθημάτων Που αντιστοιχούν στις Κρατικές Σχολές Γλωσσών.

    Το Δίπλωμα Ισπανικής ως Ξένη Γλώσσα DELE Β2 ή C2, κατά περίπτωση, απαλλάσσουν τους δικαιούχους, αν είναι υπήκοοι κρατών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, από την υποχρέωση να υποβληθούν σε οποιαδήποτε δοκιμασία γνώσης της ισπανικής προκειμένου να προσλαμβάνονται σε θέσεις της Γενικής Δημόσιας Διοίκησης ή σε Δημόσιους Οργανισμούς.

    • DELE C1- Το επίπεδο C1 είναι το δίπλωμα που αντιστοιχεί στο πέμπτο από τα έξι επίπεδα εκμάθησης που προτείνει το Κοινό Ευρωπαϊκό Πλαίσιο Αναφοράς για τις γλώσσες του Συμβουλίου της Ευρώπης.Το δίπλωμα αυτό πιστοποιεί την γλωσσική ικανότητα που απαιτείται προκειμένου κάποιος να κατανοήσει μια ευρεία γκάμα κειμένων μεγάλης έκτασης και σχετικής δυσκολίας καθώς και να αναγνωρίσει έμμεσες έννοιες που πιθανόν περιέχονται σε αυτά. Επιπλέον, ο κάτοχος αυτού του διπλώματος θα πρέπει να μπορεί να εκφράζεται αυθόρμητα και με ευχέρεια χωρίς προφανή  προσπάθεια εξεύρεσης της κατάλληλης έκφρασης, Συνίσταται στις παρακάτω τέσσερις δοκιμασίες:
     • Γραπτή έκφραση και αλληλεπίδραση (80 λεπτά)
     • Ακουστική κατανόηση (60 λεπτά)
     • Κατανόηση κειμένου (80 λεπτά)
     • Προφορική έκφραση και αλληλεπίδραση (20 λεπτά)
    • DELE C2- Το επίπεδο C2 είναι το δίπλωμα που αντιστοιχεί στο έκτο και Τελευταίο από τα έξι επίπεδα εκμάθησης που προτείνει το Κοινό Ευρωπαϊκό Πλαίσιο Αναφοράς για τις γλώσσες του Συμβουλίου της Ευρώπης. Το δίπλωμα  αυτό πιστοποιεί την γλωσσική ικανότητα που απαιτείται προκειμένου κάποιος να ανταποκρίνεται σε οποιαδήποτε ς της κατάσταση απολύτως ικανοποιητικά, επιδεικνύοντας μια αυθόρμητη ικανότητα προσαρμογής με υψηλό βαθμό ακρίβειας σε οποιοδήποτε περιεχόμενο. Ο χρήστης δείχνει μια ουσιώδη γνώση των λεπτών εννοιών που προσδίδουν άνεση έκφρασης σε όλες τις παρεμβάσεις του. Το διαγώνισμα του DELE Cαποτελείται από τρεις δοκιμασίες:
     • Χρήση της γλώσσας. κατανόηση κειμένου και ακουστική κατανόηση (90 λεπτά)
     • Μικτή επιδεξιότητα: κατανόηση ακουστική και κατανόηση κειμένου, γραπτή έκφραση και επικοινωνία (150 λεπτά)
     • Μικτή επιδεξιότητα: κατανόηση κειμένου και προφορική έκφραση και επικοινωνία (20 λεπτά)  (και30 λεπτά προετοιμασίας)

    Το DELE Cαπαλλάσσει τους δικαιούχους του από την υποχρέωση να υποβληθούν σε οποιαδήποτε δοκιμασία γνώσης προ- της ισπανικής δεδομένου ότι έχει ενταχθεί στο εκπαιδευτικό σύστημα της Ισπανίας και ισοδυναμεί με σπουδές που έγιναν στο εξωτερικό.

    Σημείωση: Με απόφαση του ελληνικού Υπουργείου Παιδείας το Δίπλωμα Ισπανικής ως Ξένη Γλώσσα, DELEC2, πληροί τις  προϋποθέσεις για την χορήγηση άδειας διδασκαλίας σε ιδιωτικά φροντιστήρια.

    Πανεπιστήμιο Salamanca
    Πληροφορίες θα βρείτε στο Link: https://atenas.cervantes.es/gr/