Ιταλικά

Πιστοποίηση της ιταλικής ως ξένης γλώσσας 

Οι πιστοποιήσεις ιταλικής γλώσσας είναι τίτλοι που βεβαιώνουν το βαθμό επικοινωνιακής επάρκειας στα ιταλικά ως ξένης γλώσσας.

Πληροφορίες θα βρείτε στο Link: https://www.iicatene.esteri.it/IIC_Atene/

 

Επίπεδο Πανεπιστήμιο για ξένους της Perugia Ενιαίο Ευρωπαϊκό Πλαίσιο Αναφοράς
Contatto CELI Impatto A1
Sopravvivenza CELI I A2
Soglia CELI II B1
Progresso CELI III B2
Efficacia CELI IV C1
Padronanza CELI V
CELI V DOC
C2